fbpx Skip to main content

Algemene voorwaarden

Zevenbergen Kantoorefficiency BV.

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan door Zevenbergen Kantoorefficiency B.V., hierna te noemen “Zevenbergen” gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “wederpartij”.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
1.3 Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

Artikel 2 – Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, monsters, schema’s, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Zevenbergen niet.
2.2 Een door Zevenbergen gedane aanbieding, vervalt na een periode van twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien de aanbieding alsdan nog niet door de wederpartij is geaccepteerd.
2.3 Overeenkomsten worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding of indien door Zevenbergen uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
2.4 Indien geen schriftelijke overeenkomst door Zevenbergen is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Zevenbergen danwel de pakbon danwel de factuur van Zevenbergen als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.
2.5. Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Zevenbergen aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
2.6 Zevenbergen is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.
2.7 Zevenbergen behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. Zevenbergen heeft daarnaast het recht om na de totstandkoming van een overeenkomst binnen twee weken alsnog haar aanbod te herroepen, zonder rechtsgevolgen.
2.8 De wederpartij zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de bijgeleverde specificaties en instructies van Zevenbergen.
2.9 De wederpartij is altijd zelf verantwoordelijk voor de opgave van correcte maten. Bij geen of een onjuiste opgave hiervan kan Zevenbergen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele onjuiste levering.
2.10 Geringe maat- of kleurverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.
2.11 De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn excl. omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer, verpakking, verzekering en kosten van montage- en installatiewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Bij stijging van de prijzen, van toeleveranciers van Zevenbergen daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen, vrachtkosten of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen, is Zevenbergen gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedeelde stijging.
3.3 Prijzen zijn berekend voor levering af de vestigingsplaats van Zevenbergen. Bij aflevering elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 4 – Levering
4.1 Levering geschiedt af magazijn Zevenbergen danwel rechtstreeks af magazijn fabrikant/toeleverancier, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Vanaf dat moment gaat het risico over op de wederpartij ongeacht de feitelijke plaats van aflevering. Eventuele verzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Dit geldt ook indien de wederpartij zelf voor vervoer zorgt.
4.2 Vanaf het tijdstip dat Zevenbergen heeft meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door Zevenbergen voor hem gehouden. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald of anderszins afgenomen, is Zevenbergen gerechtigd opslagkosten te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief.
4.3 Het risico van het door Zevenbergen ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Zevenbergen, bij de wederpartij.
4.4 De wederpartij verplicht zich tot afname van de bestelde zaken en deze worden door Zevenbergen na levering niet retour genomen. Enkel wanneer de wederpartij een consument is, heeft deze het recht de overeenkomst, zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen te ontbinden, mits de aankoop via de webshop van Zevenbergen tot stand is gekomen.

Artikel 5 – Levertijden
5.1 Opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering of levering in gedeelten is te allen tijde toegestaan, maar kan Zevenbergen niet worden verplicht.
5.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Zevenbergen geleverde (of nog te leveren) producten blijven eigendom van Zevenbergen totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en kosten. Tot dat moment is de wederpartij ook gehouden de geleverde zaken deugdelijk te verzekeren.
6.2 De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden te leveren, te vervreemden, te bezwaren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen noch in gebruik te geven of een (stil) pandrecht op te vestigen.
6.3 De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Zevenbergen danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Zevenbergen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zevenbergen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
6.4 Indien de wederpartij in gebreke is, is Zevenbergen gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting, opschorting of verrekening op een door Zevenbergen aangegeven rekeningnummer en in een door Zevenbergen aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
7.2 Zevenbergen is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de wederpartij te vorderen.
7.3 Zevenbergen is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
7.4 Indien de wederpartij niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaalt, is de wederpartij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en aan Zevenbergen over het openstaande bedrag vanaf vervaldatum tot aan de dag van betaling een direct opeisbare rente van 1,5 % per maand , verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
7.5 Met betrekking tot een wederpartij niet zijnde consumenten, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de wederpartij, waarbij de wederpartij een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,–.
7.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn als ook wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.7 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.8 Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij Zevenbergen te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf de wederpartij nog niet het recht betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 8 – Retentierecht
8.1 Zevenbergen kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de wederpartij onder zich heeft, zolang door Zevenbergen geleverde zaken of diensten niet volledig door de wederpartij zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Zevenbergen verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 9 – Niet-toerekenbare tekortkoming
9.1 Indien Zevenbergen door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Zevenbergen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven (indicatieve) reparatie- en/of levertijd. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade doen gelden.
9.2 In al deze gevallen komt Zevenbergen het recht toe om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
9.3 Indien Zevenbergen bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Zevenbergen gerechtigd de reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
9.4 Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Zevenbergen afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Zevenbergen zijn ingeschakeld.

Artikel 10 – Reclame
10.1 Reclames ter zake van door Zevenbergen geleverde zaken of door haar verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen bij Zevenbergen te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke levering van de zaak c.q. op het moment van het verrichten van de dienst. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.
10.2 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.
10.3 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Zevenbergen geleverde zaken is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk doch dienen direct bij aflevering te worden gemeld.
10.4 Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd, zullen door deze ongebruikt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van Zevenbergen worden gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend tot de plaats(en), waar de zaken zijn opgeslagen.
10.5 Reclames geven de wederpartij nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11 – Garantie
11.1 Voor door Zevenbergen geleverde zaken c.q. producten zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Zevenbergen kan niet verplicht worden enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de wederpartij indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Zevenbergen na te komen, danwel daartoe niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert. De garantietermijn vangt aan op de factuurdatum.
11.2 Klachten van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken cq uitvoering van de opdracht ter kennis van Zevenbergen te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht ter zake jegens Zevenbergen kan doen gelden.
11.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Zevenbergen geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door Zevenbergen geleverde zaken, dan is Zevenbergen vrij in de keuze de betreffende gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van het product of onderdelen hiervan of de fabrikant/toeleverancier in staat te stellen de garantie te verlenen. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.
11.4 Indien blijkt dat voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij, ook tijdens de garantieperiode.
11.5 Ieder vorderingsrecht vervalt indien:
– De wederpartij danwel een derde, zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten;
– het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)voorschriften of de gebruiksaanwijzing; op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
– het geleverde niet meer is te identificeren als zijnde afkomstig van Zevenbergen;
– het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd of is gebruikt op een wijze die voor Zevenbergen redelijkerwijs niet was te verwachten;
– de wederpartij geen of onvoldoende medewerking verleent binnen redelijke termijn terzake een onderzoek naar de gegrondheid van klachten te doen;
– er sprake is van normale slijtage van de producten;
– indien de wederpartij niet haar betalingsverplichting voldoet;
– na verloop van 1 jaar nadat het product is verkocht of geleverd danwel indien de garantietermijn een andere termijn bedraagt, deze termijn.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Zevenbergen is niet aansprakelijk voor door de wederpartij of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade ontstaan tengevolge van door haar geleverde producten of die anderszins verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
12.2 Indien Zevenbergen onverhoopt toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en wel tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Zevenbergen in het voorkomende geval daadwerkelijk voor uitkering in aanmerking komt.
12.3 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Zevenbergen beperkt tot de directe schade en bovendien tot maximaal tweemaal de factuurwaarde (exclusief omzetbelasting) met een maximum van € 10.000,– per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
12.4 De wederpartij vrijwaart Zevenbergen voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.
12.5 Iedere aanspraak op schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom
13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van Zevenbergen, waaronder begrepen de website, berusten bij Zevenbergen. Zevenbergen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website en in haar overige (reclame)uitingen, die door derden zijn uitgegeven.
13.2. Zevenbergen spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat de door haar geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van enig intellectuele eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door de Zevenbergen geleverde zaak inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van een derde, zal de Zevenbergen naar zijn uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. De wederpartij komt geen beroep toe op deze bepaling indien hij Zevenbergen niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

Artikel 14 – Verhuur
14.1. Indien de wederpartij bepaalde zaken van Zevenbergen heeft gehuurd, is de wederpartij niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.
14.2 Tenzij anders blijkt wordt aangenomen dat de wederpartij het gehuurde in goede staat van onderhoud heeft ontvangen. De wederpartij is verplicht Zevenbergen onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien zij enig defect bij levering aan het gehuurde constateert of had kunnen constateren.
14.3 De wederpartij zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, en wel totdat het gehuurde is geretourneerd.
14.4 De wederpartij zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van Zevenbergen niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de orderbevestiging.
14.5 Bij achterblijvende betaling is Zevenbergen gerechtigd het gehuurde per direct terug te (doen) nemen en pas weer vrij te geven nadat de betalingsachterstand is ingelopen.
14.5. De wederpartij retourneert het gehuurde in gereinigde staat. De wederpartij is jegens Zevenbergen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding.

Artikel 15 – Ontbinding overeenkomst
15.1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met Zevenbergen voldoet en zij door Zevenbergen schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Zevenbergen gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die Zevenbergen op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
15.2. Indien de behoorlijke nakoming door Zevenbergen van haar verplichtingen uit een overeenkomst
met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Zevenbergen komen, is Zevenbergen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 – Conversie
16.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
16.2 Zevenbergen en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

Artikel 17 – Geschillen
17.1 Op alle overeenkomsten welke door Zevenbergen worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbank binnen het arrondissement waar Zevenbergen is gevestigd, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bevoegd. Daarnaast heeft Zevenbergen het recht de zaak aanhangig te maken bij de rechter die op grond van de wet bevoegd is.